جهت عملکرد صحیح سامانه از مرورگر Internet Explorer  استفاده نمایید.